Ochrana údajů

Poskytovatel

Poskytovatel

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov

IČ: 48024562
DIČ: CZ 48024562
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka13946.

Autorizovaný prodej a servis vozů Mercedes-Benz, smart, Jeep, Dodge, Chrysler a lehkých užitkových vozů Mitsubishi Fuso.

Tel.: 271 077 111
e-mail: kontakt@daimler.com

Cookies

Cookies

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. používá cookies. Na této webové stránce se používají pouze cookies, které jsou nezbytné pro její fungování.

NameDescription     Type
JSESSIONID,
TS01...
Tento soubor cookie   ukládá “Session ID”, které spojuji více spolu souvisejících dotazů na server   a přiřazuje jim relaci.1
c_disclaimerTento soubor cookie   ukazuje, že návštěvník odsouhlasil používání cookies na stránkách.2
ice_landing_page_marketTento soubor cookie   ukládá informace o trhu/jazyku nastaveném na úvodní stránce.2
gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,
gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,
s_tracking_resort, s_tracking_belt, s_vnum, AMCV_daimlerag
Tyto cookies ukládají   informace o tom, jak návštěvníci využívají naše stránky a pomáhají nám   neustále dale rozvíjet naše webové stránky v souladu s jejich zájmy.3

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 63 99 72 40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39656 („MBFS“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služby ve formě finančního leasingu, operativního leasingu, účelového úvěru, pronájmu, sjednávání pojistných služeb, jakož i doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidel) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění) či osob, se kterými má MBFS smluvní vztah, popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 

  • jaké osobní údaje MBFS zpracovává a k jakým účelům,
  • jakým způsobem MBFS osobní údaje zpracovává
  • komu MBFS osobní údaje předává
  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k MBFS

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Správce:                                       Mercedes-Benz Financial Services Česká                                                                                republika s.r.o.
Adresa:                                         Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4, Chodov
Telefonní číslo:                            +420 271 077 601
E-mailová adresa:                      infocz@daimler.com
Adresa internetových stránek:  www.mbfs.cz 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence MBFS pro ochranu osobních údajů („pověřenec“) ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv. Pověřenec je osoba, která dohlíží na soulad zpracování osobních údajů s předpisy upravujícími zpracování osobních údajů (zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR).

- Pověřencem je Adam Gregor, adam.gregor@daimler.com, tel. 734 797 802, 271 077 649
- Zástupcem pověřence je Jozef Ondis, jozef.ondis@daimler.com, tel. 736 513 635, 271 077 656.

 

3. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete MBFS povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

 

3.1 Pojem zpracování osobních údajů

 

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

3.2 Kategorie osobních údajů

 

MBFS zpracovává následující kategorie osobních údajů:

- identifikační a obdobné údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), státní příslušnost, druh a čísla dokladů totožnosti (a jiných úředních dokladů), dobu jejich platnosti, stát, popřípadě orgán, který je vydal, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, místo narození, e-mail, telefon, rodinný stav, podobizny / obrazové snímky);

- podpis (včetně využití dynamického biometrického podpisu – např. pomocí zařízení Sign Pad);

- údaje k posouzení schopnosti zákazníka plnit povinnosti ze smluv MBFS (včetně údajů o majetkových a finančních poměrech, bonity zákazníka, příjmů ze zaměstnání či podnikatelské činnost, dluhů, počtu členů domácnosti, počtu vyživovaných osob, údajů o bankovním účtu);

- další osobní údaje (např. informace o tom, zda subjekt údajů je politicky exponovanou osobou).


Pro podepsání dokumentů je možné využít i zařízení SignPad, které zaznamenává elektronickou podobu podpisu. Kromě vizuální podoby podpisu jsou zároveň uchovávány údaje o rychlosti, tlaku a způsobu provedení podpisu. Tyto údaje MBFS zpracovává v zašifrované podobě.

 

3.3 Právní základ pro zpracování

 

Aby MBFS mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

- účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy či jiného právního jednání, (ii) splnění právní povinnosti MBFS a (iii) účely oprávněných zájmů MBFS;

- účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů. 

 

3.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

- zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;

- zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti MBFS;

- zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS. 

 

3.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

 

Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti MBFS v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

 

- identifikace subjektu údajů;

- schválení uzavření smlouvy (včetně přípravy nabídky financování / pojištění a posouzení schopnosti subjektu údajů plnit povinnosti dle smlouvy s MBFS);

- jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;

- realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb MBFS včetně zpracovávání dokladů společnosti MBFS);

- provádění evidence a aktualizace smluv;

- uchovávání dat v systémech MBFS;

- předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS využívá k plnění smluvních povinností, např.:
pojišťovnám, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy; dodavatelům vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaným prodejcům a opravcům vozidel vyráběných koncernem Daimler, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, jakož i dodavatelům vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek); osobám, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS.

 

3.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti MBFS

 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

- provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
- vzájemné informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob prostřednictvím databáze (registrů) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
- uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků (např. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);
- plnění povinností dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

3.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS

 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce (MBFS). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

- vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a odebrání neoprávněně užívaného vozidla a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá;

- prověřování skutečností týkajících se právní osobnosti, svéprávnosti, právních a vlastnických poměrů subjektu údajů včetně posouzení možnosti získat požadovaný produkt a posouzení schopnosti plnit veškeré povinnosti dle smlouvy s MBFS;

- prokázání, že MBFS při poskytování svých služeb jednal v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;

- prevence a řízení rizik (např. předcházení podvodům, ochrana před zneužitím služeb) včetně vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);

- provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů MBFS;

- vnitřní potřeby MBFS týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů osobám koncernu Daimler pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá.

 

3.4.4 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

 

Ke zpracování některých kategorií osobních údajů může docházet jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Souhlas je třeba k pořízení kopie osobních dokladů, k provádění marketingu MBFS (v určitém rozsahu je v těchto případech MBFS oprávněna nabízet produkty a služby zákazníkům též bez získání jejich souhlasu), s použitím biometrického podpisu prostřednictvím nástroje SignPad, a se zpracováním a uchováváním rodného čísla za účelem jednoznačné identifikace při zpracování v rámci NRKI (na internetových stránkách provozovatele NRKI - společnosti Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. – je k dispozici Informace o nakládání s osobními údaji klientů uživatelů NRKI, jejímž obsahem je vše o zpracování osobních údajů v NRKI za účelem identifikace a ověření bonity a důvěryhodnosti, stejně jako poučení o souvisejících právech subjektů údajů).
Bez ohledu na to, zda je nabízení produktů a služeb realizováno na základě zákona či souhlasu, vždy má subjekt údajů právo vyjádřit s ním nesouhlas, a to úkonem adresovaným MBFS v jakékoliv podobě. Dodatečně je taktéž možné odvolat souhlas s poskytnutím kopie osobního dokladu.

 

4. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):
a. osobám v rámci plnění povinností stanovených MBFS právními předpisy, např.
- soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;
- Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
- Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- osoby, které vedou registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, NRKI);

b. osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů MBFS, např.
- soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků MBFS;
- osoby, které MBFS pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání (inkasní agentury);
- osoby, které vedou registry informací o bonitě platební morálce a důvěryhodnosti (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
- společnosti koncernu Daimler (zejména pro případy využívání internetové platformy pURL);

c. osobám, které MBFS pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, např.:
- dodavatelé vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaní prodejci a opravci vozidel vyráběných koncernem Daimler, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, jakož i dodavatelé vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek);
- osoby, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS;

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány jedním se zpracovatelů, které MBFS zpracováním pověřuje:

Alpha Corp s.r.o.
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
CENTRUM Moravia, spol. s r.o.
Daimler Financial Services AG
Daimler AG
Exon s.r.o.
Fa RENE a.s.
Hoffmann a Žižák spol. s r.o.
Hošek Motor a.s.
KORDEX spol. s.r.o.
LOCKAR Automotive s.r.o.
M 3000, a.s.
Mercedes-Benz Bank AG
Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.
Milan Král a.s.
Pagina Příbram spol. s r.o.
PREVIA, s.r.o.
SAMOHÝL MB a.s.
S. & W. Automobily s.r.o.
SARAH SECURITY SERVICE spol. s.r.o.
Severozápadni informační - SEIKA s.r.o.
VSP Auto, s.r.o.

 

5. Doba uložení osobních údajů

 

MBFS uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku).
V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení osobních údajů 18 měsíců od jejich poskytnutí, nepožádá-li subjekt údajů v tomto období o novou nabídku financování. V takovém případě dojde k opětovnému započetí běhu doby dle předchozí věty.
Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje anonymizovány.

 

6. Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

- požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od MBFS požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje MBFS zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;

- na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

- je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti MBFS stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

 

 

Právní předpisy

Právní pokyny

Autorská práva
Copyright 2019 Mercedes-Benz Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Mercedes-Benz Česká republika je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Mercedes-Benz Česká republika rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky
Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Mercedes-Benz Česká republika nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny
Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika předmětem práv společnosti Mercedes-Benz Česká republika v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

Licence
Společnost Mercedes-Benz Česká republika chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Mercedes-Benz Česká republika musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Česká republika a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady
Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart a poklesu cen při zpětném odkupu ojetých vozů.
Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Česká republika a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Česká republika ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Záruky či prohlášení
Informace na této internetové stránce jsou společností Mercedes-Benz Česká republika poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti Mercedes-Benz Česká republika. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost Mercedes-Benz Česká republika poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Mercedes-Benz Česká republika takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.