Ochrana údajov

Poskytovateľ

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Tuhovská 29
831 06 Bratislava
tel.:+421 2 492 94 600, 601

E-mail: leasing@mbfs.sk
Web: www.mercedes-benz.sk/mbfs
IČO: 35728116
DIČ: 2020218926

IČ DPH: SK2020218926

Cookies

Upozornenie na používanie súborov cookie

Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov.

 

 1. 1.    Funkcie a použitie súborov cookie

 

 1. a.    Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

 

 1. b.    Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

 

Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

 

 1. i.        Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*.

 

 1. ii.       Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.

 

 1. iii.      Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

 

Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects

 

 1. iv.      S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

 

 1. c.    Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

 

 1. d.    Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

 

 1. i.        Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)

Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

 

 1. ii.       Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

 

 1. iii.      Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

 

 1. iv.      Súbory cookie tretích strán (typ 4)

Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

 
Názov Popis Typ
JSESSIONID,
TS01...
Tento cookie súbor ukladá ID relácie, ktoré spájajú viacero súvisiacich dopytov na serveri a prideľuje im reláciu. 1
c_disclaimer Tento cookie súbor zobrazuje, že návštevník odúhlasil používanie cookies na stránkach. 2
ice_landing_page_market Tento cookie súbor ukladá informácie o trhu a jazyku nastaveným na úvodnej stránke. 2
icc_rebuild_gvn, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, s_cc, s_sq, s_visit,
gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,
gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc, s_fid, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,
s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,
s_vi, s_vnum, gapv_csref, AMCV_daimlerag
Tieto cookies súbory ukladajú informácie o tom, ako návštevníci využívajú naše stránky a pomáhajú nám neustále ďalej rozvíjať naše webové stránky v súlade s ich záujmami. 3

Ochrana údajov

Právne predpisy

Autorské právo

Copyright 2019 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Zmeny konštrukcie, tvaru, odchýlky farebného odtieňa ako aj zmeny rozsahu dodávok a výkonov zo strany výrobcu sú počas dodacej lehoty vyhradené, pokiaľ by tieto zmeny alebo odchýlky boli pri zohľadnení záujmov Daimler pre zákazníka akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nepatria k sériovému rozsahu dodávok a výkonov. Odchýlky farieb sú technicky podmienené. Jednotlivé stránky môžu obsahovať typy a výkony, ktoré sa nenachádzajú v ponuke jednotlivých krajín. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných a dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler zákonom chránené ochranné známky Daimler, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva

Daimler Vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler.

Poznámky k výpovediam o budúcom vývoji

Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.
Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

Riešenie sporov online

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na:

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.
Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.